Webinar de financiële positie van gemeenten

We nodigen je van harte uit voor het webinar “De financiële positie van gemeenten” op dinsdag 22 juni, van 11.00 tot 12.00 uur. Het webinar wordt gegeven door Rien Bruins van Cebeon. Meld je snel aan.

Als aanmelding lastig is kan je ook gewoon een e-mail sturen naar events@inergy.nl of bellen naar 0348 – 45 76 66 en vraag naar Agnes Peijster of Danielle Pels.

In opdracht van het ministerie BZK heeft onderzoeksbureau Cebeon onderzoek gedaan naar de financiële positie van gemeenten in relatie tot het gemeentelijk voorzieningenniveau. Gekeken is naar trends in de periode 2010 – 2021. Het onderzoek laat zien dat de druk op de financiële positie van steeds meer gemeenten toeneemt. Dit leidt tot een sluipende uitholling van het gemeentelijke voorzieningenniveau.

Bezuinigd op eigen organisatie

Deze situatie heeft er toe geleid dat gemeenten minder zijn gaan investeren, de OZB-tarieven hebben verhoogd en zijn ingeteerd op hun reserves. Investeringen in nieuwe opgaven (woningbouw, klimaat, energie) worden vooruitgeschoven. Gemeenten zetten alles op alles om ingrijpende bezuinigingen op het voorzieningenniveau te voorkomen en lastenverhoging voor de burger zo lang mogelijk uit te stellen. Daarom hebben gemeenten de afgelopen jaren bezuinigd op de eigen organisatie, waardoor de taakuitoefening onder druk is komen te staan.

Steekproefgemeenten

Deze beelden zijn opgehaald bij 20 steekproefgemeenten en onderbouwd met cijfermateriaal voor alle gemeenten. De bevindingen zijn getoetst bij de steekproefgemeenten, waarbij ook een aantal jaren vooruit is gekeken. Gebleken is dat de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten goed is te monitoren met een beperkt aantal kengetallen, met name OZB-tarieven en solvabiliteit. Voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau is aansluiting gezocht bij het relatieve (geobjectiveerde) uitgavenniveau van gemeenten. Dit biedt perspectief voor een landelijke monitor, die vroegtijdige signalen geeft over de ontwikkeling van de financiële positie en het voorzieningenniveau van gemeenten. Daarbij kan aan het investeringsvolume van gemeenten een belangrijke voorspellende waarde worden ontleend.

Gemeenten in de knel

Zoals bekend gaan de gemeentelijke financiën ons aan het hart. Vandaar dat we graag drs. Rien Bruins in de gelegenheid stellen de uitkomsten van het onderzoek toe te lichten. Het rapport heeft de alleszeggende titel ‘Gemeenten in de knel’ meegekregen. Het onderzoek geeft een bevestiging van wat wij als vakbroeders al lange tijd onder onze ogen zien gebeuren. Het onderzoek legt een directe relatie tussen financiën en voorzieningen. Hoe logisch ook, maar zo expliciet als nu is dit niet eerder gedaan. We verwijzen je naar de website van Cebeon en het onderzoeksrapport.

Rien zal een toelichting geven op het onderzoek en er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Warm aanbevolen dus. Voor de effectiviteit van je eigen tijdsbesteding kan het helpen dat je vooraf kennis hebt genomen van het onderzoeksrapport.

Dirk Jans is aanwezig als moderator van dit webinar.

 

 

Drs. Rien Bruins, Senior onderzoeker bij bureau Cebeon

Rien is als senior onderzoeker werkzaam bij Cebeon. Daar heeft hij zich gespecialiseerd op het terrein van overheidsfinanciën: kostenonderzoeken, ontwikkeling van verdeelmodellen en benchmarking bij provincies en gemeenten op alle beleidsterreinen.

Rien zet zijn expertise graag in om ambtelijk en bestuurlijk te adviseren op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Zijn kennis en ervaring deelt hij graag met anderen in presentaties en workshops over de complexe doch boeiende wereld van de financiële verhoudingen.

Dirk Jans

Dirk Jans, Product Owner bij Inergy

Dirk Jans is de geestelijk vader én het boegbeeld van het voormalige Frontin. Sinds juni 2020 zijn de applicaties PAUW, BUIG en Info onderdeel van de LIAS productsuite binnen Inergy.

Dirk heeft 23 jaar bij gemeenten gewerkt als ambtenaar, daarna 21 jaar voor gemeenten als consultant. Vanaf de start in 2001 is hij verantwoordelijk voor PAUW. Hij heeft de ambitie een kennispartner te zijn van gemeenten op het vakgebied financiële verhouding. Hij ondersteunt gemeenten in het maken van de vertaalslag van (rijks)circulaires naar de praktijk van alledag.