Onderwerpen Power BI review

Tijdens de review van jouw Power BI-omgeving worden onder andere onderstaande onderwerpen onderzocht. De onderwerpen zijn verwoord als vragen. Enerzijds zijn er vragen om zicht te krijgen op de omgeving en anderzijds zijn er vragen om de kwaliteit van de omgeving te kunnen beoordelen en op basis daarvan adviezen te kunnen geven. Een groot deel van de vragen kan door Inergy zelfstandig beoordeeld worden door de Power BI-omgeving te analyseren. Voor een aantal vragen is een korte toelichting benodigd.

Onderwerpen

Algemeen

 • Wat is het aantal gebruikers en type gebruikers (lezer, inzender, lid, admin)?
 • Welke Power BI licenties zijn beschikbaar?
 • Wat is het gebruik van de omgeving (user metrics zoals aantal opvragingen per rapport)?

Data

 • Van welke databronnen en type databronnen (database, lokale bestanden, AAS, API’s, etc.) maakt Power BI gebruik?
 • Hoeveel datasets zijn beschikbaar en soort datasets (import, direct query, live)?
 • Zijn de datasets ingedeeld op basis van logische principes? Is er overlap tussen de datasets?
 • Wat zijn de datavolumes van de datasets?
 • Wat is de verversingsfrequentie en de doorlooptijd van de verversing? Zijn er performance issues bij het bijwerken van de datasets?
 • Wordt er gebruik gemaakt van het incrementeel laden van data?
 • Wordt juist gebruik direct query, in memory datasets en combinatie?
 • Is de verversing geautomatiseerd en zo ja, op welke wijze?
 • Hoe is het datamodel ontworpen (o.a. sterschema’s, bidirectional filtering, calculated columns/measures)?
 • Is er een data dictionary beschikbaar?
 • Zijn datasets gedeeld over workspaces?
 • Wordt gebruikgemaakt van gecertificeerde datasets?
 • Wordt gebruik gemaakt van Dataflows/Power Query?
 • Hoe wordt omgegaan met calculated columns vs. measures?
 • Worden er (goede) naamgevingsconventies gehanteerd?
 • Wordt er een logische folderstructuur gehanteerd?
 • Is de data source verbinding versleuteld?
 • Zijn de datasets voldoende gedocumenteerd?
 • Indien DirectQuery wordt gebruikt, wordt gebruik gemaakt van ‘Assume Referential Integrity When Possible’ ivm performance-verbetering?
 • Zijn de datasets netjes opgezet? Denk hierbij aan verbergen overbodige kolommen, juiste formaat kolommen, juiste sortering, juiste aggregatie, juiste data categorie, logische hiërarchieën, visueel datamodel en opgemaakte DAX-formules.

Rapporten

 • Hoeveel rapporten zijn beschikbaar?
 • Zijn best-practices toegepast bij de opmaak en structuur van een rapport?
 • Is er een logische rapportstructuur toegepast?
 • Zijn de rapporten gebaseerd op een semantische laag-rapport?
 • Bevatten de rapporten ten behoeve van stuurinformatie ook KPI’s met normen?
 • Zijn er performance-issues bij het opvragen van de rapporten?
 • Hoe zijn de rapporten gedocumenteerd?
 • Zijn er geparameteriseerde rapporten?
 • Volstaat de response-snelheid van de rapporten?
 • Is de DAX-code efficiënt opgezet en voldoende gedocumenteerd?
 • Zijn er identieke DAX-calculaties die op meerdere rapporten zijn opgenomen?
 • Is er gebruik gemaakt van een template en een design pattern voor de rapporten? En zijn de rapporten geüniformeerd?
 • Kunnen de rapporten ook gebruiksvriendelijk in mobiele weergave worden getoond?
 • Zijn de rapporten voldoende gedocumenteerd? Evt. met een functionele toelichting in het rapport?

Power BI Service

 • Zijn er meerdere Power BI omgevingen?
 • Hoe is de Active Directory (AD) ingericht? Is er een centrale on premise AD?
 • Wat is het aantal workspaces en soort workspace (v1 of v2)? En op basis van welk principe zijn de workspaces ingericht (per afdeling, OTAP, etc.)
 • Welke service-instellingen wijken af van de default-instellingen en waarom?
 • Wordt gebruik gemaakt van maatwerk portal (bijv. met huisstijl)?

Autorisatie

 • Wordt gebruik gemaakt van row level security? Op welke wijze?
 • Wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde datasets?
 • Wordt gebruik gemaakt van meerdere workspaces ten behoeve van autorisatie?

Deployment

 • Wordt gebruik gemaakt van OTAP-principes? Zo ja, hoe?
 • Hoe verloopt de deployment van datasets? Handmatig of geautomatiseerd?
 • Hoe verloopt de deployment van rapporten? Handmatig of geautomatiseerd?
 • Wordt gebruik gemaakt van versiebeheer? Zo ja, hoe?

Proces en organisatie

 • Wordt er onderscheid gemaakt tussen formele, geaccepteerde bedrijfsbrede rapporten en eigen ad hoc rapporten?
 • Zijn er regels, afspraken, procedures en/of standaards voor beide soorten rapporten?
 • Wordt gebruik gemaakt van nieuwe functionaliteit van Power BI (gezien snelle ontwikkeling van Power BI)?
 • Wordt de juistheid van datasets en rapporten geverifieerd door middel van review proces?
 • Wie is de product owner rondom Power BI omgeving?
 • Vindt er monitoring plaats op het gebruik van de omgeving?
 • Zijn er additionele user metrics benodigd (over workspaces)?
 • Hoe stellen gebruikers vragen over de Power BI-omgeving?
 • Hoe vindt het acceptatieproces plaats?
 • Wordt de tevredenheid van de gebruikers gemeten (bijv. via vragenlijst)? Zo ja, hoe tevreden zijn de gebruikers?
Peter Boumans

Contact

Wil je je geen zorgen maken over Power BI-rapporten in jouw organisatie of wil jij meer weten over de Power BI review? We komen graag langs voor een kennismaking!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Peter Boumans via peter.boumans@inergy.nl