Gemeente Zevenaar

klant sinds 2013 | #penc | #erm|220 medewerkers| 28.000 inwoners| 54 mln lasten (begroting)| meer dan 50 gebruikers

De herindelingsgemeente Zevenaar stond voor een forse klus: als nieuwe gemeente op structurele wijze het collegeprogramma vertalen naar een begrotingscyclus. Maar het is gelukt. Hieronder geven wij inzicht in hoe dit proces is verlopen en hoe de applicatie LIAS Enterprise hierin heeft bijgedragen.

De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar gaan sinds 1 januari 2018 verder als de gemeente Zevenaar. Dit had verregaande gevolgen voor zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie. Doordat er namelijk geen gezamenlijk historisch besef was, bestond er een grote uitdaging om een geheel nieuw collegeprogramma mét een goede financiële onderbouwing op te leveren. Samen met extern adviseur Hans Geurts van Incompany Quality ging de nieuwe gemeente die uitdaging aan.

Weten hoe een collegeprogramma idealiter vertaald moet worden naar de begrotingscyclus? Lees het in het eerdere blog ‘Het collegeprogramma inzichtelijk en meetbaar in zes stappen’.

College en organisatie samen
De ambtelijke organisatie van de gemeente Zevenaar nam een actieve rol op zich. Verschillende ambtenaren interviewden collegeleden over de ambities voor de komende vier jaar op basis van het coalitieprogramma. Medewerkers en management vertaalden deze ambities vervolgens door in een concept-collegeprogramma én de Kadernota. Zo ontstond een reëel collegeprogramma mét een breed draagvlak binnen de organisatie. De voordelen van deze methodiek zijn:

• Een gedragen collegeprogramma, ook binnen de organisatie;
• Een directe vertaling in de Kadernota;
• Realistische doelen;
• Realistische doorvertalingen van doelen en activiteiten;
• Een goede basis voor de Planning & controlcyclus voor de komende jaren;
• De mogelijkheid om het collegeprogramma via de reguliere P&C-cyclus te monitoren.

Werkwijze
Om het proces in redelijk korte tijd te doorlopen en de beschikbare kennis optimaal in te zetten, organiseerde gemeente Zevenaar twee gezamenlijke werkbijeenkomsten. Medewerkers en managers van verschillende afdelingen legden daar samen de basis voor het collegeprogramma en de Kadernota. Dat deden ze per cluster (fysiek domein, sociaal domein en bedrijfsvoering), waarbij ze ondersteuning kregen van communicatie-, strategisch en financieel adviseurs. “Het was een relatief kort, maar intensief proces”, vertelt Hans Bosch, strategisch adviseur gemeente Zevenaar. “Waarbij met name de laatste slag, het financieel sluitend maken, nog veel extra inspanningen kostte. Dat was wel een beetje te verwachten, want onze ambities reikten een stukje verder dan de financiële polsstok lang was.”

Vastleggen en faciliteren van het collegeprogramma
Om het collegeprogramma en de doelen van de gemeente goed met elkaar te verbinden, besloot de organisatie de informatie te verwerken in LIAS Enterprise. Deze applicatie legt effecten, doelen en activiteiten eenduidig vast en maakt ze direct voor iedereen inzichtelijk. Zo is het eenvoudig om voortgang te monitoren en hierover te rapporteren, maar ook om eventueel bij te sturen.

Externe adviseur Hans Geurts: “Het plan was ambitieus: een doelenboom opbouwen met doelen en activiteiten, en daarnaast twee documenten in korte tijd opleveren met inbreng van organisatie, management en bestuur. En dat in een omgeving die nieuw en volop in beweging is. Nieuwe bestuurders, managers en medewerkers, die LIAS lang niet allemaal kenden. Door de inrichting van het proces en de inzet van LIAS als hulpmiddel, is het gelukt de doelenboom en documenten op een kwalitatief goed niveau af te leveren.”

Faciliteer uw college zo goed mogelijk
Hans: “Mijn advies voor andere gemeenten: zorg voor een collegeprogramma dat SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden, red.) is en dat leeft binnen de organisatie en het college. Daardoor ontstaat draagvlak en worden vereiste acties heel concreet en plannen realistisch. Om dat allemaal eenvoudig vast te leggen, is een applicatie als LIAS vrijwel onmisbaar. Het complete proces wordt zo inzichtelijk en het bewaken van de voortgang eenvoudiger.”

Lees verder

Gemeente Dalfsen

klant sinds 2013 | #penc | #erm|220 medewerkers| 28.000 inwoners| 54 mln lasten (begroting)| meer dan 50 gebruikers

Missie
De missie: Wat waren de belangrijkste uitdagingen om welke zaken te verbeteren?
In 2012 heeft de gemeenteraad van Dalfsen een plan van aanpak vastgesteld om onze gehele planning en control instrumentarium te gaan herontwerpen. Dit bestond uit 16 verbetermaatregelen, van quick wins tot meer fundamentelere maatregelen, die in 2015 gerealiseerd moesten zijn. De stip op de horizon was om te komen tot digitale sturing waarin informatie real-time beschikbaar is, voor zowel de raad als de gemeentelijke organisatie. Om ons daarbij te helpen hebben wij LIAS Enterprise aangeschaft.

Resultaat

 • Veel kortere doorlooptijden.
 • Meer beleving en inzicht bij alle betrokkenen.
 • Gebruiksgemak. Informatie is snel en eenvoudig raadpleegbaar.
 • Minder fouten door realtime (financiële) overzichten.
 • Als budgethouders doorklikken in de financiële module, kunnen ze de digitale factuur raadplegen.
 • Het beheer is meer op orde, ook naar de mening van de accountant.
 • Regio gemeenten komen massaal naar Dalfsen om kennis op te doen.
 • Veel complimenten van de gemeenteraad.

Daarnaast is natuurlijk het online jaarverslag een fraai resultaat. Dit is het eerste online P&C product met als doel om nog vele te laten volgen.

Eye opener
Vanuit de stafafdeling Control en Resultaat zijn we steeds op zoek gegaan naar nieuwe verbeteringen. Door te willen innoveren en rekening te houden met de stip op de horizon (digitale sturing in plaats van dikke boekwerken) is het instrumentarium stap voor stap verbeterd. Daarbij is ook veel rekening gehouden met de ervaringen van de gebruikers, door bijvoorbeeld ook evaluaties te houden. Hun inbreng is steeds de basis geweest voor nieuwe stappen. Op deze wijze heeft LIAS ons flink geholpen met het gehele verbetertraject van planning en control.

Sleutel tot succes
De implementatie van LIAS is bij ons heel snel gegaan. In mei 2013 zijn wij gestart met LIAS. De koppeling met ons financiële systeem was binnen een dag gelukt en daarna zijn de modules financieel management, documentmanagement en prestatiemanagement vlot achter elkaar ingericht. In september 2013 konden we al een compleet nieuwe programmabegroting presenteren. De module risicomanagement is inmiddels ook ingericht en nu zijn we bezig om de nieuwe dashboard module te voltooien. In een kleine 2 jaar hebben we al de 5 modules geïmplementeerd en gebruiken we ze volop. Belangrijk daarbij was ook dat LIAS heel gebruiksvriendelijk bleek te zijn voor zowel de gebruikers als ook voor onze eigen applicatiebeheerder.

Lees verder

Gemeente Houten

klant sinds 2010 | #penc | #lias |350 medewerkers| 48.000 inwoners| 97 mln lasten (begroting)| meer dan 90 gebruikers

Het resultaat
Ellie Liebregts, directeur bedrijfsvoering gemeente Houten: “wij hebben een aantal stappen gezet in de verbetering van planning en control. Nog vele stappen zullen volgen. We doen eerst de dingen die noodzakelijk en het snelst te realiseren zijn”.

De gemeente Houten heeft o.a. gerealiseerd:

 • een 9-kolom view voor budgethouders met alle relevante financiele info die zij wensen
 • uitvraag managementrapportage t.b.v. de ruim 60 budgethouders
 • uitvraag informatie voor de jaarrekening
 • uitvraag kwalitatieve indicatoren tbv bestuursrapportage
 • projectvoortgangsrapportage voor het grondbedrijf

De missie
Voor de gemeente Houten is de zoektocht naar een pakket voor planning en control geeindigd bij LIAS Software. De opdracht laat zich als volgt omschrijven:

 • Ga op zoek naar mogelijke verbeteringen in je p&cprocessen en houd daaraan vast. Voor ons was dat a) de financiele basis op orde, b) budgethoudersverantwoordelijkheid was nog geen beleving en c) de relatief grote tijdsbesteding aan p&c producten en processen
 • Acceptatiecriteria scherp hebben voordat je met ontwikkelen begint
 • Gecommitteerd management c.q. opdrachtgever
 • Relatie opbouwen met de wederzijdse opdrachtgevers en projectleiders
 • Onderhandelen op de prijs met opdrachtnemer, maak een win-win situatie
 • Projectmatige aanpak in plaats van ad hoc
 • Draagvlak bij gebruikers door ze nog vóór het ontwikkeltraject erbij te betrekken
 • Scrum achtige ontwikkeling moet je mee kunnen omgaan
 • Neem de tijd voor opleiding budgethouders en doe het in 1 keer goed

De tacktiek
Er is gekozen voor een geleidelijke groei. In concrete stappen die te overzien zijn naar een verbetering van planning en control. De aanpak laat zich als volgt samenvatten:

 • Opleiding is niet alleen knoppentraining maar vooral ook de winst in het proces belichten. Dus waar doen we het voor en waar zit de winst?
 • Baken je doelstellingen (p&c producten) af. En vier af en toe een feestje, hoe klein het resultaat dan ook
 • Draagkracht krijgen bij budgetbeheerders en manager als basis voor de toekomst
 • Een sterke basis leggen voor de volgende stappen

Waar gaan we nog mee aan de slag?
Na een eerste fase zijn er nog diverse zaken die we op willen pakken. We hebben een ambitieus toekomstbeeld waarin we LIAS gaan inzetten op een breder vlak. De plannen voor de nabije toekomst zijn in ieder geval

 • Dashboard vergelijkbaar met venstersvoorbedrijfsvoering.nl
 • Rationalisatie van hoeveelheid p&c producten. Minder rapporteren en wat er over blijft meerwaarde laten zijn in de planning en control cyclus.
 • Continueren van bestaand LIAS niveau, dus optimaal blijven gebruiken van de bestaande winst

Lees verder

Gemeente Someren

klant sinds 2010 | #cenp | #lias |130 medewerkers| 19.000 inwoners| 54 mln lasten (begroting)| meer dan 45 gebruikers

 

Het resultaat
Manuel Kolen, financieel adviseur: “De uitdagingen zijn gerealiseerd op het gebied van efficiency en kwaliteit. Maar juist door LIAS breder in te zetten dan de oorspronkelijke doelstelling (alleen begroting en jaarverslag), is er ook een betere sturing op concern- en afdelingsniveau tot stand gebracht”.

In één maandelijkse verantwoording wordt geautomatiseerd op meerdere niveaus en voor verschillende perspectieven sturingsinformatie gegenereerd die inmiddels vast onderdeel van de PDCA-cyclus is geworden. Het maandelijkse LIAS-rapport (om het even welk) is zó belangrijk gebleken om in de organisatie tot gesprek te komen, dat wil je echt wel weten! (variant op het Ster-spotje van de verzekeringsmaatschappij “dat wil je niet weten”).

Eye opener
Tijdens de eerste implementatie bleek dat de ‘doelenboom’ ook ingezet kon worden voor verschillende andere rapportages, ook als die buiten het bereik van de begroting lagen. Zo hebben we LIAS o.a. ingezet om de uitvoering van besluiten in het kader van een kerntakendiscussie op kwartaalbasis te monitoren. Standaard vervaardigen wij nu maandelijks met LIAS afdelingsgerichte voortgangsrapportages vanuit de begroting die op kwartaalbasis worden “opgetild” naar het niveau van bestuursrapportage. Dat laatste is met LIAS ook een fluitje van een cent. Uit de input voor de MaRap’s distilleren we ook een jaarplanning voor de raad die maandelijks geactualiseerd wordt. En in het verlengde daarvan maken we met dezelfde gegevens ook afdelingsplanningen, met daarin natuurlijk de onderwerpen en investeringsposten vanuit de begroting maar dan aangevuld met een aantal majeure onderwerpen die specifiek binnen een afdeling spelen. Zo heeft ook het afdelingshoofd maandelijks overzicht op de belangrijkste zaken binnen de afdeling.

De missie
Een snellere en efficiëntere werkwijze voor het opstellen van onze financiële rapportages (onder andere de begroting, de jaarrekening, afdelingsrapportages, raadskalender).
De losse Microsoft Word- en Excel bestanden die binnen onze organisatie in omloop waren elimineren en een duidelijke structuur aanbrengen in de informatievoorziening. (bestandsbeheer).
Met 1 druk op de knop een boekwerk samenstellen en/of managementinformatie presenteren.

Slimme vondst
LIAS heeft geleid tot efficiëntie, tijdsbesparing en betrouwbaarheid in de cijfers (er is maar één waarheid).
Door de invoering van LIAS zijn we sneller in staat om rapportages en managementinformatie aan te leveren. Doordat we alle gegevens (tekst en cijfers) in één database beschikbaar hebben is er aanzienlijke tijdswinst geboekt op het samenstellen van de “boekwerken” (begroting, jaarrekening). Er komen met LIAS Enterprise nu ook gemakkelijker rapportages binnen bereik waarbij gegevens uit verschillende bronnen gecombineerd kunnen worden.Daarmee kunnen diverse managementrapportages worden gedefinieerd die met grote frequentie “met een druk op de knop” te maken zijn.

Sleutel tot succes
Draagvlak directie en managementteam, betrouwbare software en vakkundige consultants.
Kennis binnen de organisatie van het pakket (applicatiebeheer) en behoeften (P&C) zijn een voorwaarde om gebruikers optimaal te kunnen bedienen en ondersteunen.
In de gemeente Someren zijn de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Rapporteurs in LIAS zijn daarmee doorgaans ook de uitvoerende medewerkers. Omdat de teksten van de rapporteurs (in principe) zonder verdere tussenkomst gepubliceerd worden, is het bij ons wel belangrijk geweest om aandacht te schenken aan de rapportagetechniek en het ontwikkelen van de zogenaamde politieke antenne.

Lees verder

Gemeente Zaanstad

klant sinds 2009 | #penc | #erm|1.200 medewerkers| 151.000 inwoners| 477 mln lasten (begroting)| meer dan 200 gebruikers

Het resultaat
Erik Peek, concern treasurer / strategisch adviseur: “Er is rust en overzicht ontstaan, doordat er één plek is waar uitvoering wordt gegeven aan planning en control. Een transparant proces en snelle informatievoorziening. Er is geen blackbox meer. Bovendien presenteren wij de P&C producten inmiddels online en zetten stappen naar het uitfaseren van boekwerken en PDF’s”.

 • Foutgevoeilige Excel-sheets behoren tot het verleden
 • Sterk verbeterd versiebeheer op P&C producten. Geen gedoe meer met formats en zoekgeraakte informatie
 • Vroegtijdig gemeentebreed inzicht in de ontwikkeling van de begroting
 • De “blackbox” die de domeinbegroting was komt boven tafel en er zijn geen “geheimen” meer
 • Documenten zijn gedurende het proces goed inzichtelijk en iedereen kan “meedenken”. De inhoud is van iedereen geworden, gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Slimme vondst
De problemen bij het consolideren van de begroting behoren tot het verleden. Daarnaast zagen we dat gebruikers, met name P&C-ers, in het begin nog heel sterk aan het controleren waren of alles wel aansloot (oude manier van werken). Dat was overbodig en behoort inmiddels tot het verleden. Je ziet toch dat sommige gebruikers een acceptatie periode nodig hebben om vertrouwen te krijgen. Vanuit concern was dat vertrouwen er vanaf dag één.

De missie

 • Inzicht krijgen in de opbouw van de begroting
 • Centraliseren van de meerjarenbeheersbegroting
 • Over de volle breedte van de organisatie transparantie van de beheersbegroting (meerjarig)
 • Afhankelijkheid van excel (foutgevoelig) afgebouwd krijgen
 • Goed versiebeheer op de P&C-documenten

Eye opener
De taakverdeling tussen P&C en de lijn wordt mede afgedwongen door LIAS Enterprise. Hierdoor ontstaat duidelijkheid in het proces en ieders verantwoordelijkheid. LIAS ondersteunt daarin en zorgt dat er een gemeenschappelijke basis is voor het samen werken aan planning en control.

Sleutel tot succes

 • Software die betrouwbaar is en doet wat er beloofd is
 • Software die gebruikersvriendelijk is
 • Zoveel mogelijk geledingen van de organisatie gebruik laten maken van de software
 • Goodwill binnen de organisatie
 • Goede communicatie, trainingen en ondersteuning bieden aan de gebruikers

Lees verder

Gemeente Nijmegen

klant sinds 2009 | #lias | #penc |1.800 medewerkers| 169.000 inwoners| 784 mln lasten (begroting)| meer dan 150 gebruikers

Het resultaat

“De gebruikers zijn tevreden”, aldus Foekens. “Ze konden direct aan de slag met het systeem. Rapportages opstellen is een fluitje van een cent en zien er ook zeer representatief uit. We zijn nu in staat om sneller producten te maken. Het blijft niet alleen bij fraaie gedrukte rapportages, ook de online presentatie van begrotingen en jaarverslagen is een absolute meerwaarde.

Na een jaar is LIAS al onmisbaar geworden. De organisatie is zeer positief en het aantal vragen van gebruikers is beperkt gebleven. Dan zien we als zeer positief. LIAS denkt maximaal mee met de inrichting en de overwegingen die we daarin maken.

De missie

 • Richt een efficiënte werkwijze in voor planning en control, waarbij het mogelijk is om het gehele boekwerk te maken.
 • Zorg voor een systeem dat een eenduidige invoer van informatie in de hand werkt.
 • Zorg voor een gebruiksvriendelijk systeem.
 • Creëer tijdswinst in het samenstellen van financiële rapportages.
 • Voorkom fouten in het begrotingsproces.
 • Rol dit uit naar de overige B&V producten (rekening en marap).

De situatie

De gemeente Nijmegen werkte voorheen voor het opstellen van begrotingen, met een zelf ontwikkeld softwareprogramma. Dit pakket voldeed in sommige opzichten redelijk: in de applicatie was het mogelijk om zowel financiële gegevens als beleidsteksten in te voeren. Tekst en inhoud konden dus al worden gecombineerd. Het heen en weer sturen van Word bestanden, met de daarmee gepaard gaande versieproblemen, speelde geen rol. Later is de gemeente Nijmegen ook CODA Linkerpagina gaan gebruiken, voor de toelichtingen. Albert Foekens is strategisch adviseur van de gemeente Nijmegen voor de afdeling Begroting en Verantwoording van de directie Concern: “Er kleefden echter andere nadelen aan de werkwijze met dit systeem. Het was niet mogelijk om met deze software een heel boekwerk te maken: van voor– tot achterkant. Ook bleek in de praktijk dat de mensen die met het systeem werkten, allen een eigen stijl hanteerden voor de opmaak van de documenten. Daardoor was er geen uniformiteit in de samenstelling van een begroting. De beoogde tijdwinst werd pas realiteit na de komst van LIAS Enterprise.

Er moest altijd een vormgever aan te pas komen om de begroting op te maken. Hierdoor kostte het relatief veel tijd om een begrotingsboekwerk op te leveren. Wij kwamen later tot de conclusie dat we het planning en control proces nog verder wilden verbeteren.

We hebben toen drie alternatieve softwarepakketten bekeken. Wat er over bleef was de keuze tussen een standaard pakket en maatwerk.” Foekens: “Waarom we voor LIAS hebben gekozen?” “De software is kant en klaar en het gewoon goed werkt. Bovendien maken er al vele klanten naar tevredenheid gebruik van. Wij kozen dus voor technologie die zich in de praktijk bewezen heeft. Positief vinden wij de toewijding, kundigheid en de vakkennis van de mensen van LIAS. Zij begrijpen hoe gemeenten werken.”

Tactiek

“LIAS Software legt zich volledig toe op het verbeteren van hun softwarepakket. Dat spreekt ons aan.
De samenwerking met LIAS Software bevalt goed. Dankzij de compacte omvang van de organisatie zijn de communicatielijnen kort en direct. We hebben geen pilot gedraaid met LIAS. Onze eerste begroting hebben we direct in LIAS gemaakt. Dat ging soepel. Het boekwerk was snel gerealiseerd.” “Pure tijdswinst dus.” Foekens: “De grootste winst is de eenduidige vorm waarin de informatie in LIAS kan worden vastgelegd. Het bestuur krijgt nu dankzij LIAS sneller en beter verzorgde rapportages in handen, ook de online begroting en het online jaarverslag.”

Lees verder

Gemeente Leeuwarden

klant sinds 2011 | #datawarehouse | #analytics |1.000 medewerkers| 107.000 inwoners| 464 mln lasten (begroting)| meer dan 50 gebruikers

De situatie

Met de invoering van LIAS Enterprise heeft de gemeente Leeuwarden een forse stap gezet in de verdere automatisering en professionalisering van de P&C-functie.
Leeuwarden gebruikte al een aantal jaren de oude versie van LIAS; LIAS werd echter alleen gebruikt voor het opstellen van de boekwerken voor de begroting en de jaarrekening. De cijfermatige opstelling van de begroting gebeurde niet in LIAS, maar werd in een groot aantal Excelbestanden her en der verspreid in de organisatie voorbereid. De Excelbestanden werden vervolgens ingelezen in CODA het financieel systeem en vanuit CODA overgeheveld naar LIAS. Een werkwijze die sterk voor verbetering vatbaar was.

Implementatie

Met de invoer van LIAS Enterprise heeft Leeuwarden afscheid genomen van Excel en wordt de begroting volledig in LIAS voorbereid. Vanuit LIAS worden de gegevens ingelezen in CODA; een omkering dus van de oude werkwijze!

Door gebruik te maken van de kostenverdelingsmodule is de vrij complexe doorberekeningssystematiek van Leeuwarden nu een stuk beheersbaarder en inzichtelijker geworden. Doordat de begroting nu in LIAS Enterprise is opgesteld in plaats van allerlei Excelbestanden werden de diensten als het ware verplicht om de verschillende werkwijzen op elkaar af te stemmen en te uniformeren. Dit heeft heel goed uitgepakt. Het aantal uurtarieven is sterk teruggedrongen en doordat LIAS doorbelastingen keurig ‘rondreken’ behoren saldi op de kostenplaatsen nu tot het verleden!

Kwaliteit

Door de begroting in LIAS voor te bereiden is de kwaliteit van zowel het proces als de inhoud van de begroting fors toegenomen! Door LIAS is het bewaken en volgen van budgetmutaties zowel op concern- als dienstniveau enorm verbeterd. Dit geldt in het bijzonder voor de meerjarenmutaties die nu perfect in LIAS vastgelegd kunnen worden. In Leeuwarden is de financiële functie deels centraal op concernniveau gepositioneerd en deels decentraal bij de diensten. Door een instrument als LIAS wordt de communicatie binnen de gemeentelijke organisatie sterk verbeterd en is de aloude discussie of de financiële functie nu wel of niet gecentraliseerd moet worden een stuk minder relevant.

Succesfactor

Belangrijke succesfactor was een compacte projectgroep met sleutelfunctionarissen van de belangrijkste diensten. Een ambitieuze planning heeft ook bijgedragen aan het succes. De ondersteuning vanuit LIAS was prima. De LIAS consultants zijn door de wol geverfd en denken actief mee in mogelijkheden en geven ook duidelijk aan wanneer zaken niet mogelijk zijn. Plezierig is ook dat geconstateerde fouten in de programmatuur heel snel opgepakt en adequaat opgelost worden. LIAS is ook heel geïnteresseerd in zaken die je als klant mist in het pakket om op die wijze het product te kunnen verbeteren.

Lees verder

Hans Anders

klant sinds 2018 | #datawarehouse | #analytics

Case
Hans Anders is al meer dan 35 jaar een toonaangevende opticien- en audioketen in Nederland. Het bedrijf verkoopt (zonne)brillen, lenzen en hoortoestellen in ruim 440 vestigingen verspreid over Nederland, België en Zweden. Als internationale organisatie wilde Hans Anders meer grip krijgen op de datalogistiek en data slim toe te passen. Inergy ondersteunde het bedrijf door een toekomstbestendig datawarehouse in te richten.

Gerealiseerde vooruitgang
Hans Anders heeft afscheid genomen van versnipperde informatie en verouderde rapportagetools. Ze beschikken nu altijd over betrouwbare en actuele informatie. En aan de hand van intuïtieve dashboards krijgen ze meer inzicht, om zowel op de winkelvloer als achter de schermen goed onderbouwde keuzes te maken en gericht te sturen.

De gekozen oplossing:
Inergy integreerde alle data uit verschillende bronnen in één flexibele omgeving. Hans Anders beschikt nu over een datawarehouse waarin de beschikbare informatie goed gedefinieerd en altijd up-to-date is. Zo kunnen gebruikers flexibel rapportages en dashboards ontwikkelen met betrouwbare en realtime informatie.

Lees hier meer.

Lees verder

Intergamma

klant sinds 2005 | #datawarehouse | #inzicht

Case
Intergamma is de organisatie achter de succesvolle doe-het-zelfmarkten Gamma en Karwei. Ze zijn actief in Nederland en België en hebben ruim 400 bouwmarkten. De retailer beschikt over een groeiende hoeveelheid informatie, die verspreid is over verschillende systemen. Inergy Analytical Solutions helpt Intergamma om de informatievoorziening op een hoger niveau te krijgen, door deze altijd en overal beschikbaar te stellen voor zowel het hoofdkantoor als de bouwmarkten.

Gerealiseerde vooruitgang
Alle informatie komt nu samen op één centraal punt en is duidelijk gedefinieerd. Zo beschikt Intergamma over betrouwbare en actuele informatie om in iedere laag van de organisatie gericht te sturen.

De gekozen oplossing
Inergy ontwikkelde een datawarehouse dat de informatie uit verschillende systemen van Intergamma integreert en automatisch bijwerkt. Met rapportages en dashboards krijgt de organisatie inzicht om beter te monitoren en processen te optimaliseren.

Lees hier meer.

Lees verder

Weener Plastics

klant sinds 2016 | #datawarehouse | #analytics

Case
Weener Plastics is producent en leverancier van kunststof verpakkingen in 16 landen. Van knijpflesdoppen tot potjes voor lotions. Voor een wereldwijde organisatie is het van belang om beslissingen te nemen op basis van eenduidige data. Inergy Analytical Solutions hielp Weener Plastics met een solide datawarehouse waarin de data van alle vestigingen overzichtelijk samenkomen.

Gerealiseerde vooruitgang
Weener Plastics heeft meer grip op interne processen, zoals verkoopbudgettering en productiegegevens. Bovendien stuurt het management van de organisatie nu op basis van betrouwbare data.

De gekozen oplossing
Inergy ontwikkelde een datawarehouse dat de data vanuit alle vestigingen integreert. Functionele dashboards zetten de data uit het datawarehouse om in bruikbare informatie en geven in één oogopslag de status van interne processen weer.

Lees hier meer.

Lees verder

Ardanta

klant sinds 2017 | #optimalisatie klantgegevens | #betere dienstverlening

Case
Voor Ardanta, de uitvaartverzekering en dochteronderneming van a.s.r., is het ontzettend belangrijk om contactgegevens van klanten actueel te houden. Er zit in de meeste gevallen een lange tijd tussen het moment dat de polis wordt afgesloten en het overlijden. En dus zijn mensen in die periode vaak meer dan eens verhuisd. Met de adresservice NAW-OK van Inergy, is de betrouwbaarheid van de klantgegevens ingrijpend verbeterd.

Vooruitgang
Een update van de NAW-gegevens van het klantenbestand van Ardanta stelt het bedrijf in staat de dienstverlening te verbeteren. Niet alleen op het moment dat iemand komt te overlijden maar ook gedurende de looptijd van de polis.

Oplossing
De adresservice NAW-OK van Inergy maakt gebruik van diverse databronnen. Deze bronnen worden op een slimme manier gecombineerd wat leidt tot zeer hoge betrouwbaarheid. Bovendien verzorgt Inergy een kwaliteitscontrole door een representatieve steekgroep van het opgeschoonde klantenbestand na te bellen.

Lees hier meer.

Lees verder

Annexum

klant sinds 2017 | #algoritmische modellen #databronnen

De case:
Annexum investeert namens particuliere beleggers in vastgoed. Kantoren, zorginstellingen, hotels, woningen, maar vooral: winkels. Het bepalen van de juiste aankoop- en huurprijs is daarbij cruciaal. Inergy ontwikkelde een slimme tool op basis van data en algoritmes. Daarmee is Annexum beter in staat om de waarde van vastgoed te bepalen.

Gerealiseerde vooruitgang:
Annexum heeft nu een verbeterde onderbouwing bij het bepalen van aankoop- en huurprijzen voor een hoger rendement van particuliere beleggers

De gekozen oplossing:
Inergy ontwikkelde een tool op basis van slimme algoritmes en data uit verschillende bronnen. Deze tool berekent de verwachte omzet en de bijpassende huurprijs per vierkante meter.

Lees hier meer.

Lees verder

Sodexo

klant sinds 2014 | #analytics #datawarehouse

De case:
Dankzij Inergy heeft Sodexo een compleet en actueel inzicht in financiële gegevens en andere stuurinformatie. Met een SaaS-oplossing is Sodexo volledig ontzorgd. Inergy denkt proactief mee om nieuwe inzichten te vinden. Bijvoorbeeld door externe databronnen toe te voegen aan de analyse en op die manier de dataset te verrijken.

Gerealiseerde vooruitgang:
Sodexo wist de operationele kosten drastisch terug te dringen door meer op basis van data te sturen.

De gekozen oplossing:
Met de cloudoplossing voor databeheer, data-analyse en BI van Inergy is Sodexo volledig ontzorgd.

Lees hier meer.

Lees verder

Yarden

klant sinds 2008 | #klanttevredenheid #omzet verhogen #effectievere marketing

De case:
In emotionele tijden wil je optimale klanttevredenheid. Yarden is één van de grootste Nederlandse spelers in uitvaartzorg en verzekeringen. Inergy heeft onze data expertise ingezet om Yarden in staat te stellen hun klanten beter te bedienen door te werken vanuit één integraal klantbeeld. Daarnaast hebben wij voor Yarden dashboards en scorecards ontwikkeld met management stuurinformatie, waardoor gestuurd kan worden op hogere marges en marketing activiteiten effectiever kunnen worden ingezet.

Gerealiseerde vooruitgang:
Verhoging van klanttevredenheid. Hogere marges. Data driven marketing.

De gekozen oplossing:
Inergy heeft Yarden compleet ontzorgd met de realisatie, beheer, hosting en onderhoud van hun data warehouse.

Lees verder

Pon Logistics

klant sinds 2014 | #procesoptimalisatie

De case:
PON Logistics is onderdeel van PON het grootste Nederlandse familiebedrijf. PON logistics onderscheidt zich door uiterst slimme logistieke totaaloplossingen. Essentieel hierbij is data gedreven besluitvorming. Om PON logistics zo slagkrachtig mogelijk te laten opereren heeft PON Inergy gevraagd hun datastromen om te zetten in waardevolle management stuurinformatie en deze inzichtelijke te maken door dashboards en scorecards.

Gerealiseerde vooruitgang:
Betere processen en kostenbesparing door optimalisatie van operatie en inzicht in financiële resultaten.

De gekozen oplossing:
Inergy heeft geholpen met het opstellen van de Business Intelligence strategie en Roadmap. Op basis hiervan hebben wij het on-site data warehouse ontworpen en gerealiseerd en de dashboards, datamodel, bronontsluiting en ETL vormgegeven.

Lees verder

Detailresult groep

klant sinds 2010 | #klanttevredenheid #voorraad optimalisatie

De case:
Detailresult group is een detailhandel reus met 285 winkels in Nederland. De uitdaging is om voorraad optimaal te managen: geen “nee” te hoeven verkopen, maar ook minimale derving van versproducten. Hiervoor is het nodig om grote hoeveelheden van transactiedata te analyseren. Uitkomsten worden waar mogelijk automatisch gekoppeld aan de juiste operationele processen en het management wordt voorzien van strategische stuurinformatie om eenvoudig de juiste keuzes te kunnen maken.

Gerealiseerde vooruitgang:
Verlaging van kosten door verlagen waste. Hogere klanttevredenheid.

De gekozen oplossing:
Inergy heeft het complete data warehouse gerealiseerd en doet nu het beheer, hosting en onderhoud.

Lees hier meer.

Lees verder

Obvion

klant sinds 2015 | #klanttevredenheid #conversie optimalisatie #proces optimalisatie

De case:
Financiële dienstverleners hebben enorme verantwoordelijkheid naar klanten en naar controlerende instanties. Dankzij onze oplossingen hebben adviseurs één compleet klantbeeld waardoor ze hun klanten beter kunnen adviseren en compliant zijn met de benodigde wettelijke rapportages. Managementinformatie is nu dusdanig ontsloten d.m.v. dashboards en scorecards dat snel en op basis van de juiste gegevens besluitvorming kan plaatsvinden. Daarnaast hebben onze analytic tools inzicht gegeven hoe conversie kan worden verhoogd en pro-actief kan worden geacteerd op het gedrag van de klant.

Gerealiseerde vooruitgang:
Verhoging van klanttevredenheid. Hogere conversie. Snelle en geïnformeerde besluitvorming.

De gekozen oplossing:
Inergy heeft Obvion compleet ontzorgd met het opzetten van hun complete Business Intelligence & analytics omgeving.

Lees hier meer.

Lees verder

PostNL

klant sinds 2012 | #klanttevredenheid #operationele efficiency

De case:
Voor PostNL Pakketten heeft Inergy de enorme data stromen omgezet in praktische waardevolle oplossingen door de hele distributieketen. Hierdoor krijgen klanten nu een nauwkeurige indicatie van het bezorgmoment. Daarnaast worden routes veel slimmer ingeregeld en beter geanticipeerd op te verwachten retourstromen.

Gerealiseerde vooruitgang:
Enorme verhoging van klanttevredenheid en operationele efficiency in het distributieproces van zowel bezorger als verzender.

De gekozen oplossing:
Om dit mogelijk te maken heeft Inergy een complete BI & Analytics omgeving ingericht bestaande uit een operational data store en een enterprise DWH & Analytics omgeving.

Lees hier meer.

Lees verder