Snel naar content

Planning en Control cyclus

De planning & control cyclus zorgt ervoor dat je als gemeente grip krijgt op je beleidsdocumenten. Met de P&C modules van LIAS zorg je ervoor dat het opstellen van doelen, analyseren van resultaten en maken van rapportages van bijvoorbeeld de jaarrekening een stuk eenvoudiger is.

Lees meer

Alle 342 gemeenten in Nederland maken gebruik van LIAS software en oplossingen. Onder andere:

Planning & Control met LIAS

Inergy biedt LIAS planning en control software voor lokale overheden. Er zijn verschillende modules van LIAS. Allemaal zorgen zij ervoor dat het opstellen van doelen, analyseren van resultaten en maken van rapportages van bijvoorbeeld de jaarrekening een stuk eenvoudiger is. Word-documenten en Excel-sheets zijn daarbij verleden tijd. Door het digitaliseren van de planning en control cyclus werk je efficiënter en maak je het inzichtelijk voor iedereen – van beleidsmedewerkers tot raadsleden en burgers.

Prognose software

LIAS PAUW

LIAS PAUW

LIAS PAUW biedt alles voor het digitaal verzamelen, berekenen en analyseren van het Gemeentefonds.

Lees meer

LIAS BUIG

LIAS BUIG

Krijg inzicht in de opbouw van jouw BUIG-budgetten. Nu én voor de komende jaren.

Lees meer

LIAS Info

LIAS Info

LIAS Info is hét digitale kennisportaal gericht op gemeentefinanciën.

Lees meer

Begroting software

LIAS Publisher

LIAS Publisher

Publiceer met één druk op de knop jouw planning en control producten online en in jouw eigen huisstijl. Bezoekers navigeren eenvoudig door alle beschikbare informatie.

Lees meer

LIAS Digitaal behandelen

LIAS Digitaal behandelen

Er gaat steeds meer digitaal. Jij kan als gemeente de module Online publicaties verrijken met de functionaliteit Digitaal behandelen. Zo doorzoek je snel en eenvoudig alle publicaties.

Lees meer

LIAS MIP Activa

LIAS MIP Activa

Krijg met één geintegreerde module inzicht in jouw actuele investeringsplan, de voortgang van projecten, uitputting van kredieten en stand van zaken van jouw activa.

Lees meer

LIAS Prestatiemanagement

LIAS Prestatiemanagement

Stel meetbare doelen, bepaal wie verantwoordelijk is en ontvang regelmatig tussentijdse resultaten.

Lees meer

LIAS Financeel management

LIAS Financeel management

Met grip op jouw cijfers geef je financiële sturing op jouw vooraf gestelde doelen. Budgetteren, prognosticeren en analyseren.

Lees meer

Alles over de planning & control cyclus

Als gemeente werk je met een planning en control cyclus. De planning en control cyclus is een jaarlijks terugkerend proces waarin de organisatie vooruitkijkt en plannen maakt voor het komende jaar, de voortgang van het lopende jaar monitort en waar nodig bijstuurt. Aan het einde van de cyclus wordt verantwoording afgelegd op het gerealiseerde resultaat. De planning en control cyclus zorgt ervoor dat je als gemeente grip krijgt op het beleid en de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Zo heb je goed inzicht in de doelen van jouw organisatie, de voortgang in het behalen van deze doelen en welke – financiële – middelen hiervoor nodig zijn. 

Inergy biedt LIAS planning en control software voor lokale overheden. Er zijn verschillende modules van LIAS. Allemaal zorgen zij ervoor dat het opstellen van doelen, het analyseren van resultaten en het maken van rapportages van bijvoorbeeld de jaarrekening een stuk eenvoudiger is. Word-documenten en Excel-sheets zijn daarbij verleden tijd. Door het digitaliseren van de planning & control cyclus is het werk een stuk efficiënter en maak je het inzichtelijk voor iedereen – van beleidsmedewerkers en concern tot raadsleden en burgers. 

Wat is de planning & control cyclus?

De planning en control cyclus is een jaarlijks terugkerende cyclus waarin je als gemeente vooruitblikt op de komende jaren (planning) en terugkijkt op het afgelopen jaar (control). De wet schrijft voor dat je als gemeente een begroting en jaarrekening moet opstellen. In de begroting leg je vast wat je het komende jaar beleidsmatig gaat doen met de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast geef je een financiële doorkijk voor de jaren daarop. De meeste gemeenten maken in het voor- en najaar ook een tussenrapportage om te kijken hoe ze ervoor staan. Soms vinden er dan budgettaire aanpassingen of wijzigingen in het beleid plaats.  

De planning & control cyclus bestaat uit vaste onderdelen, zoals een begroting en jaarrekening. Maar ook een coalitieakkoord, een kadernota en de tussentijdse rapportages vallen daaronder. 

Waarom een P&C cyclus?

Voor gemeenten geldt het duale stelsel waarbij de gemeenteraad de kaders stelt en controleert. Het college van burgemeester en wethouders voert het gestelde beleid uit en heeft daarin een bestuurs- en beheerstaak.  

De p&c cyclus is daarbij een belangrijk hulpmiddel om de juiste keuzes te maken op het niveau van beleid, om besluiten te nemen over doelen en bijbehorende budgetten en daarop tijdig bij te sturen indien noodzakelijk en om verantwoording af te leggen over de uitvoering van dat beleid. Met de planning en control cyclus krijg je als gemeente grip op de organisatie en de processen. 

Met onze LIAS planning en control software maken we dit proces voor gemeenten zo makkelijk mogelijk. Al het werk gaat digitaal en is inzichtelijk voor iedereen. Burgers hoeven zich geen zorgen te maken dat hun gemeente geld niet op de juiste manier besteedt. 

Hoe ziet de planning en control cyclus eruit?

De planning en control cyclus loopt niet gelijk met het kalenderjaar. Het begin van deze cyclus is namelijk in april. Gemeenten houden zich dan bezig met het opstellen van de kadernota. Daarin staan op hoofdlijnen de plannen en de financiële kaders voor het komende kalenderjaar zoals beschreven in de coalitieakkoorden.
De inhoud van de kadernota wordt als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van de programmabegroting. Daar begint een gemeente ongeveer mee vanaf mei en stelt ze vast rond eind september/begin oktober.
In de tussenliggende maanden houdt een gemeente zich ook nog bezig met de voorjaarsnota en de najaarsnota. Kort gezegd wordt daarin gekeken in hoeverre de gemeente op koers ligt met de doelen zoals die zijn opgesteld in de programmabegroting van het lopende jaar. Beide nota’s vallen onder het stuk control van de planning en control cyclus.  

Het sluitstuk van de p&c cyclus is de jaarrekening. Het is de verantwoording ten opzichte van de begroting. In de jaarrekening staat precies in hoeverre de voorgenomen doelen zijn behaald en hoeveel geld er het afgelopen jaar is uitgegeven. Kort gezegd wordt daarin de eindbalans opgemaakt.
Gemeenten beginnen in december met het voorbereiden van de jaarrekening. Rond februari/maart wordt die jaarrekening afgerond. 

Referentie gemeente Nijmegen

“Waarom we voor LIAS hebben gekozen?”

“De software is kant en klaar en werkt gewoon goed. Bovendien maken er al vele klanten naar tevredenheid gebruik van. Wij kozen dus voor technologie die zich in de praktijk bewezen heeft. Positief vinden wij de toewijding, kundigheid en de vakkennis van de mensen van LIAS. Zij begrijpen hoe gemeenten werken.”

Albert Foekens – Strategisch adviseur bij gemeente Nijmegen

Lees verder

Wat zijn de knelpunten van de P&C cyclus?

Door het hele jaar heen ben je als gemeente met verschillende onderdelen van de planning en control cyclus bezig. Je werkt dus op hetzelfde moment in meerdere beleidsdocumenten voor verschillende jaren. In een Word of Excel bestand mis je het centrale overzicht. Je loopt dan als gemeente het risico dat iedereen naar zijn eigen versie kijkt. De LIAS P&C software zorgt ervoor dat je beleid en cijfers altijd actueel zijn en iedereen kijkt naar dezelfde versie van de waarheid. Wel zo fijn. 

Welke LIAS modules gebruik je in de planning en control cyclus? 

Onze planning en control software bestaat uit verschillende modules.  

Voor de kadernota gebruik je als gemeente LIAS Publisher. Voor de programmabegroting gebruik je LIAS Publisher, LIAS digitaal behandelen, LIAS Financieel Management, LIAS MIP Activa (voor het opstellen van het meerjaren investeringsplan) en LIAS Prestatiemanagement. Je gebruikt LIAS Prestatiemanagement voor het vastleggen van de beleidsdoelen en doorvertaling naar doelen op organisatieniveau.  

Bij de voorjaars- en najaarsnota maak je gebruik van LIAS Publisher, LIAS Prestatiemanagement (voor het monitoren en het rapporteren over de beleidsdoelen) en LIAS Financieel Management (voor het maken van prognoses of eindejaarsverwachtingen. Op basis van de prognose en de voortgang van de beleidsdoelen wordt de begroting eventueel bijgesteld). 

Voor de jaarrekening gebruik je LIAS Publisher, LIAS Financieel Management (voor verschillen analyse tussen de begroting en realisatie), LIAS Mip Activa (voor een toelichting op de balans), LIAS Prestatiemanagement en Digitaal behandelen (voor de behandeling van de jaarrekening). 

Zien is geloven. Vraag een gratis demo aan.

In een gesprek en demonstratie wordt alles zoveel duidelijker.